Výňatek ze závodního řádu pro příchozí

25.10.2019

Každý závodník musí být řádně přihlášený, odprezentovaný a mít zaplacené startovné.

Při prezentaci se kontroluje očkovací průkaz, který je závodník povinen předložit (kontrola povinného očkování). Po kontrole získá startovní číslo, které musí mít umístěné viditelně na sobě během závodu (na trati).

Tento výňatek bude k dispozici vytištěný na závodě.

Pravidla na TRATI

 • Projetí trati
 • Spřežení i jezdec musí projet celou určenou trať.
 • Stane-li se, že spřežení trať opustí, musí se na ni vrátit v místě, kde ji opustilo.
 • Značení trati
 • Trasa musí být projížděna podle značení:
 • odbočení vlevo = červený terč na levé straně tratě,
 • odbočení vpravo = červený terč na pravé straně tratě,
 • rovně = modrý terč na jedné straně (libovolné) tratě,
 • pozor = žlutý terč,
 • konec startovní zóny = terče po obou stranách tratě min. 30 m od startovní čáry,
 • zóna se zrušeným právem předjíždění = 800 (150) m před cílem tabule s nápisem "800" ("150")
 • Závodní trať musí být (jasně a zřetelně) značena dostatečným počtem dobře viditelných terčů libovolného tvarů. Minimální průměr vepsané kružnice musí být 20 cm.
 • Odbočování tratí jednotlivých tříd (kategorií) musí být značeno na ukazatelích před odbočkami terčem s udáním dané třídy, může být zabezpečeno hlídkou s přenosným oplůtkem.
 • Chování na trati
 • Jezdec bude diskvalifikován, když v průběhu závodu použije jiný dopravní prostředek s výjimkou případu, kdy dojde ke ztrátě spřežení nebo psa.
 • Jezdec ani jeho spřežení nesmí překážet spřežením jiným.
 • Pomoc na trati
 • Všem spřežením se může dostat stejné pomoci jakéhokoli typu od pořadatelů rozmístěných na určených místech trasy, tak jak je povoleno ředitelem závodu.
 • Jezdci, kteří odstartovali ve stejném kole, si mohou navzájem pomáhat.
 • Pomoc diváků nebo pomocníků (povolená pomoc) je omezena:
 • V přítomnosti jezdce mohou tyto osoby držet pouze káru, výjimkou je pouze nekontrolovatelné spřežení a situace krajní nouze.
 • V nepřítomnosti jezdce mohou a mají tyto osoby zadržet a držet spřežení, ale jen do té doby, než se dostaví jezdec.
 • Nikdo nesmí dělat žádnému spřežení úmyslně vodiče. Jezdec nesmí dělat svému spřežení vodiče například tím, že by před ním šel nebo běžel. Podpora psů táhnutím je zakázána s výjimkou předcházení kolizním situacím při předjíždění, případně navádění do odbočky.
 • Uprchlé spřežení nebo psi
 • Všichni jezdci musí mít na zřeteli, že uprchlé spřežení nebo pes jsou v ohrožení.
 • Spřežení bez jezdce nebo volný pes nesmí omezovat nebo zpomalovat spřežení ostatní.
 • Jezdec je povinen své uprchlé spřežení nebo psa co možná nejrychleji dostihnout a zadržet.
 • V případě, že jezdec nemůže rychle a bezpečně dohonit svoje spřežení, musí přijmout pomoc, a to včetně svezení je-li možné, tak aby své spřežení co nejrychleji dohonil. Jestliže jezdec, jemuž uprchlo spřežení, dostupnou pomoc nepřijme, může za to být diskvalifikován. Ředitel závodu rozhodne, zda bude jezdec diskvalifikován.
 • Jakékoliv další osoby se žádají, aby zastavily a zadržely uprchlé spřežení nebo psa.
 • Veškerá pomoc musí být nahlášena řediteli závodu ihned po překročení cílové čáry. Ředitel závodu rozhodne, zda tým bude penalizován.
 • Uběhne-li spřežení nebo pes celou trať a jezdec při zadržení svého spřežení využil pouze dovolené pomoci a absolvoval tak celou trať, může pokračovat v závodě bez penalizace.
 • Přednost
 • Při startu po dvou a kdykoliv se spojí dvě trasy má přednost spřežení, jehož vedoucí pes je nejdále vpředu.
 • Když se spřežení míjejí v protisměru na jedné trase, pak spřežení jedoucí se svahu dolů má přednost. Na rovném terénu ředitel závodu před jeho zahájením určí a oznámí, zda bude mít přednost přijíždějící či odjíždějící spřežení.
 • V cílové zóně se zrušeným právem předjíždění (v úseku 800 nebo 150 m před cílem podle třídy) nikdo nesmí vyžadovat přednost při předjíždění.
 • Předjíždění
 • Předjíždějící spřežení má právo na předjíždění již tehdy, když jsou jeho vůdčí psi (pes) vzdáleni od předjížděného spřežení 15 m.
 • Na povel předjíždějícího jezdce "TRAŤ" nebo "TRAIL" musí dojížděný jezdec uvolnit trať, své spřežení přitom řídí na stranu dráhy a zpomalí. Pokud to předjíždějící jezdec vyžaduje (např. povelem "STOP"), musí zastavit a zůstat stát. Zastavení není vyžadováno u tříd individuálních.
 • Jezdec, který chce předjet dva nebo více týmů stojících společně, může tyto předjet najednou poté, co se ujistí, že předjíždění nezpůsobí žádné nebezpečí předjížděným týmům. Stojící jezdci musí podniknout vše, aby projíždějícímu spřežení uvolnili trať.
 • Spřežení musí mezi sebou udržovat odstup nejméně délky jednoho spřežení. Výjimkou je předjíždění a zóna se zrušeným právem předjíždění.
 • V zóně se zrušeným právem předjíždění nemusí předjížděný tým uhnout a zastavit

CHOVÁNÍ na závodě

 • Odpovědnost a sportovní duch
 • Musí převládat ohleduplnost, zdravé lidské porozumění a sportovní duch. Jestliže ředitel závodu rozhodne, že chování závodníků, pomocníků i psů, škodí dobrému jménu závodu nebo sportu, bude dotyčné spřežení diskvalifikováno.
 • Závodník je odpovědný za chování své a svých pomocníků na celém území závodu a po čas závodu.
 • Závodník odpovídá za své psy ve dne i v noci a je povinen postarat se o dohled nad nimi.
 • Odpad po lidech či psech může být ponechán v prostoru závodu pouze v místě určeném pořadatelem.
 • Trestání psů
 • Fyzické trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj, je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.
 • Používání bolest působících pomůcek je zakázáno.
 • Jestliže některý jezdec dle náhledu ředitele závodu týrá psa, musí být tento jezdec diskvalifikován.

PORUŠENÍ PRAVIDEL

 • Hlášení členem oficiální hlídky
 • Oficiální členové hlídek musí každé zřejmé překročení pravidel hlásit řediteli závodu. A to ihned nebo bezprostředně po ukončení kola, v němž k přestupku došlo.
 • Vedení závodu v případě překročení pravidel rozhoduje o vhodných opatřeních.
 • Hlášení účastníkem závodu (závodníkem)
 • Účastníci závodu, kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků závodu, musí zprávu o přestupku předat řediteli závodu nebo jeho zástupci ihned po dojetí do cíle daného kola. Oznámení zprávy může být i ústní.
 • Po každém ústním ohlášení přestupku musí, do jedné hodiny po ukončení kola, ve kterém k přestupku došlo, následovat oznámení písemné.
 • Protesty a slyšení
 • Závodník, člen organizačního výboru nebo oficiálních hlídek, který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, může podat oficiální protest a vyžadovat slyšení u vedení závodu.
 • Vedení závodu je povinno ho vyslechnout a oznámit své rozhodnutí.
 • Disciplinární řízení
 • Každý přestupek proti těmto pravidlům musí vedení závodu potrestat buď slovním napomenutím, varováním, nebo diskvalifikací (závodníka nebo jen psa) pro daný závod.
 • Diskvalifikace MUSÍ být udělena za porušení pravidel, která mají za následek výhodu pro dotyčného závodníka, také musí být udělena za napadení psem (s viditelnými následky). V méně závažných případech může být při prvním přestupku uděleno varování.
 • Nesmí být použita žádná jiná disciplinární opatření, která nejsou definována v Závodním řádu.
 • Rozhodnutí musí být oznámeno rychle, nejpozději dvě hodiny před startem následujícího kola.
 • Disciplinární opatření po ukončení závodu musí být oznámeno před začátkem vyhlašování vítězů. Pokud nebyl ústně hlášen žádný přestupek při dojezdu do cíle, může vyhlášení vítězů může začít po dokončení posledního kola.

Zdroj: https://www.mushing.cz/foto/redakce/789/soubory/zavodni-rad-pro-zavody-psich-sprezeni-na-uzemi-ceske-republiky-2-2.pdf


Petr Macek ml.